Welkom bij HINT Nederland

HINT Nederland is een federatie van verschillende regionale HINT verenigingen. In 1994 werden de eerste lokale HINT verenigingen opgericht door verontruste ouders van hoogbegaafde kinderen die zagen dat er, ondanks veel gepraat, weinig gedaan werd voor de positie van het hoogbegaafde kind.

De bestaande stichtingen en verenigingen die zich met hoogbegaafdheid bezighielden, beperkten zich tot het geven van informatie, het organiseren van bezigheden voor hoogbegaafden en het meepraten over hoogbegaafdheid in verschillende landelijke overlegorganen. HINT probeert, door op lokaal niveau actief mensen en instanties te benaderen, zowel structurele veranderingen te realiseren als individuele gevallen te helpen.

Veel leerkrachten en professionele hulpverleners beschouwen hoogbegaafdheid of hoge intelligentie als een luxe probleem. Zij gaan echter voorbij aan de vele kinderen die door hun hoogbegaafdheid en de daarmee samenhangende andere leerwijze ernstig in de problemen komen.

Gelukkig constateren wij een kentering in de benadering van hoogbegaafden. Zowel kinderen als volwassenen lijken steeds meer ruimte te krijgen om zich - op de hun zo eigen wijze - te ontplooien. Steeds meer onderwijsinstellingen onderkennen de problemen die hoogbegaafde kinderen en jongeren ervaren en laten zich door ons informeren over de mogelijkheden om hier iets aan te doen of nog beter, om ze te voorkomen.

HINT Nederland neemt deel aan de Koepel Hoogbegaafdheid.