Behartigen van de belangen van hoogbegaafden

HINT-verenigingen richten zich op het behartigen van de belangen van hoogbegaafden in onderwijs en ontwikkeling. Wij zijn van mening dat regionaal georganiseerde verenigingen het best in staat zijn om een goede balans te vinden tussen de behoeften van leden uit de eigen regio en de mogelijkheden die de vereniging kan bieden door de inzet van vrijwilligers uit diezelfde leden. Tegelijkertijd zal er voor belangenbehartiging van hoogbegaafden ook iets op landelijk niveau moeten gebeuren (onderwijs, politiek, wetenschap). Voor de landelijke belangenbehartiging is HINT Nederland in het leven geroepen. HINT Nederland richt zich op:

Ondersteuning en stimulering regionale HINT-verenigingen

HINT Nederland bevordert de samenwerking en uitwisseling van ideeën tussen regionaal georganiseerde verenigingen. Door vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen regelmatig met elkaar in contact te brengen worden ideeën en ervaringen uitgewisseld. En waar mogelijk ondersteunen de verenigingen elkaar bij de organisatie van activiteiten voor hun leden.

Ondersteuning van de Koepel Hoogbegaafdheid

HINT Nederland meent dat de belangen van hoogbegaafden het krachtigst gediend worden als het hoogbegaafdheidsveld met één stem en één boodschap spreekt met onderwijs, politiek en wetenschap. De boodschap is veel sterker als blijkt dat de organisaties voor hoogbegaafden allemaal hetzelfde willen. Daarom heeft HINT Nederland van harte meegewerkt aan het initiatief voor het oprichten van de Koepel Hoogbegaafdheid en laat HINT Nederland de communicatie met onderwijs, politiek en wetenschap graag aan de Koepel over. Waar nodig en waar mogelijk zullen wij de Koepel ondersteunen en zullen wij samen met Pharos en Choochem het belang van de Koepel blijven uitdragen. Dat wij hierdoor als belangenorganisaties minder aandacht moeten hebben voor verschillen in onze overtuigingen en meer aandacht voor de overeenkomsten is een logische en graag geaccepteerde consequentie.

HINTS Copyright

Wij menen dat je als belangenorganisatie moet zorgen dat de naam regelmatig gezien en de boodschap regelmatig gehoord wordt. Daarom blijven wij ons inzetten voor een verenigingsblad dat periodiek op de deurmat valt en – hopelijk – een tijdje op de koffietafel blijft liggen. In HINTS Copyright staan artikelen vanuit de regionale verenigingen, over de activiteiten van HINT Nederland en over de werkzaamheden van de Koepel Hoogbegaafdheid. Op het tabblad 'Nieuwsbrief' kunt u reeds verschenen nummers bekijken.

Eigen projecten

HINT Nederland voert eigen projecten uit. Overal waar wij menen dat de belangen van hoogbegaafden door gerichte acties gediend kunnen worden, kan zo'n project ontstaan. Daarbij zoeken wij samenwerking met de regionale HINT-verenigingen, de Koepel Hoogbegaafdheid en de zuster-verenigingen Pharos en Choochem.

Wij vinden dat allerlei organisaties in onze maatschappij een rol in die verbetering zouden moeten spelen, maar het gaat niet vanzelf. Daarom zoeken wij als HINT Nederland de rol van katalysator. Waar kunnen wij organisaties bij elkaar brengen, waar kunnen wij ideeën laten vallen, waar kunnen wij net dat ene zetje geven waardoor de hoogbegaafde er in de toekomst beter voor staat. Dat wij de rol van katalysator kiezen is heel bewust. Wij hoeven niet zo nodig op de voorgrond te treden. Wij vinden alleen belangrijk dat de belangen van hoogbegaafden gediend worden en als wij daarvoor de initiator geweest zijn of de partij die drempels heeft verlaagd, dan hebben wij onze rol vervuld en ons doel gehaald.